Cases de neu del massís de Massanella


Descripció

Les cases de neu i les construccions complementàries, destinades a la recollida, la conservació i el transport de la neu, s’han construït majoritàriament de pedra en sec i s’han situat en indrets de gran valor paisatgístic i naturalístic.

Al massís de Massanella hi ha 11 dipòsits, acompanyats de marjades aixecades per facilitar la recollida de la neu; parets per acumular-la o delimitar-ne l’explotació; porxos per als nevaters; fonts i pous. Set d’aquests conjunts es troben a finques públiques, mentre que els altres quatre es troben a propietats privades.

La major part dels dipòsits es concentren a cotes superiors als mil metres, i tan sols dos estan situats prop dels 800 metres d’altura. Per arribar-hi hi ha cinc camins de nevaters, construïts específicament per a aquesta funció.

La utilització del gel per a usos medicinals o gastronòmics, obtingut a partir de la neu acumulada, té una gran importància econòmica i cultural al llarg dels segles a l’àrea mediterrània i a l’Orient. Els autors antics parlen d’aquests usos a la Grècia clàssica, mentre que a l’època romana els usos de dipòsits artificials destinats a obtenir gel ja són habituals. Al final de l’edat mitjana, i amb l’ajut de contactes amb l’Orient, la utilització del gel retorna amb força a l’Occident i als països meridionals, com Itàlia i Espanya, i s’estén a França i a altres països del nord.

La presència de dipòsits més o menys subterranis i amb coberta de matèria vegetal sembla plenament desenvolupada en el segle XVII, i continua evolucionant a l’illa de Mallorca fins entrat el segle XX, quan desapareix a causa de l’aparició dels mètodes industrials de producció de gel. La transcendència econòmica i sanitària queda demostrada des del moment en què el comerç es regula l’any 1656 al Capítol de l’Obligat de la Neu i per les nombroses referències documentals a diversos aspectes d’aquesta activitat, com ara a l’impost amb el qual es grava, el lloguer de les instal·lacions o el preu del gel.

Atès el valor patrimonial i etnològic de les instal·lacions construïdes al voltant del massís de Massanella, el 8 de març de 2004 s’acorda la declaració de bé d’interès cultural amb la categoria de lloc d’interès etnològic de les cases de neu del massís de Massanella a Escorca.


Informació relacionada